Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. S’inicia, generalment, l’any natural en què es compleix 12 anys i s’acaba, normalment, als 16 anys, tenint dret a estar en l’institut fins als 18 anys.

La finalitat d’aquests estudis és proporcionar-te una educació que contribueixi al desenvolupament personal, a la pràctica de la ciutadania activa, a la incorporació a la vida adulta i al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida.

 

Com s’estructura?

Les matèries dels tres primers cursos són:

Matèries comunes:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Tecnologia
 • Música
 • Matemàtiques
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Educació visual i plàstica
 • Tutoria

Matèries optatives

Treball de síntesi

Servei comunitari

 

Les matèries de 4t curs d’ ESO són:

Matèries obligatòries:

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques acadèmiques – aplicades
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió o cultura i  valors

A més, a 4t curs d’ ESO  hauràs de cursar tres matèries optatives específiques entre les següents:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Economia
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Emprenedoria
 • Filosofia
 • Música
 • Arts escèniques i dansa
 • Cultura clàssica
 • Cultura científica

Projecte de recerca

En el 4t curs d’ESO has de portar a terme un projecte de recerca en equip. Aquest projecte consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades entorn d’un tema escollit i sempre sota la supervisió dels i les  professors/es.

Altres formes d’obtenir el títol d’Educació Secundària Obligatòria

Si tens més de 18 anys, pots obtenir el Graduat en Educació Secundària per altres vies:

 • De forma presencial en les escoles d’adults o centres privats. Per poder ser admès o admesa per primera vegada en un centre d’educació de persones adultes cal presentar un imprès de sol·licitud de preinscripció.
 • De forma lliure. Superant unes proves específiques per a l’obtenció d’aquesta titulació. Hi ha dues convocatòries anuals.
 • A distància. A través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Com s’estructura l’ESO per a adults?

S’estructura en tres àmbits:

Àmbit de la comunicació Àmbit científic i tecnològic Àmbit social
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Tecnologia
Física i química
Biologia i geologia
Ciències socials (educació per a la ciutadania i moviments migratoris)
Geografia i història

 

I després?

Quan s’obté el Graduat en ESO, pots seguir, pel que fa als estudis, dues opcions:

En cas de no obtenir el Graduat en ESO pots cursar un Programa de Formació i Inserció (PFI) i/o preparar-te per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o realitzar el curs específic d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM).

Més informació:

www.gencat.cat/ensenyament

www.edubcn.cat

http://ioc.xtec.cat