Estudis universitaris de Grau

Els estudis universitaris a Catalunya estan estructurats segons l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), des que es va desplegar el procés de Bolonya. Això implica una major mobilitat dels estudiants i dels treballadors i l’equiparació de titulacions a nivell europeu. La unitat de mesura dels estudis universitaris són els crèdits europeus ECTS (European Credit Transfer System). Cada crèdit representa entre 25 i 30 hores de treball de l’alumne i comptabilitza les hores de classe, les hores d’estudi, les hores dedicades a seminaris, treballs, pràctiques o projectes i les que es demanin per a preparar i fer els exàmens i les proves d’avaluació.

Les titulacions universitàries oficials tenen tres cicles diferents:

Estudis de grau: Són els primers que es realitzen en accedir a la universitat. Tenen una càrrega docent de 240 crèdits ECTS i una durada mínima de quatre cursos. Tots els estudis de grau estan classificats en cinc branques de coneixement: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i Arquitectura. En acabar-los s’obté la titulació de Graduat/da.

Estudis de màster: Es realitzen després d’haver finalitzat un títol universitari oficial, com el grau. Tenen una càrrega docent que d’entre 60 i 120 crèdits ECTS que corresponen a un o dos cursos acadèmics. En superar-los s’obté el títol de Màster oficial. Es classifiquen en les mateixes cinc branques de coneixement que els graus. Cal tenir en compte que hi ha una gran varietat en l’organització i característiques d’aquests estudis, que caldrà consultar en les webs de cada universitat: idioma d’impartició, organització entre diferents universitats, pràctiques en empreses,…

Estudis de doctorat: Per accedir-hi és necessari haver superat, prèviament, un màster oficial. Condueixen a la titulació de Doctor/a. Són estudis dirigits a obtenir una especialització de la professió relacionada amb la recerca científica de qualitat


ALTRA OFERTA FORMATIVA:

Màster i postgraus propis: Són estudis orientats a actualitzar coneixements o per créixer laboralment i tenen una durada mínima de 30 crèdits. És important tenir en compte que aquests no donen accés als estudis de doctorat.

Cursos d’estiu i d’extensió universitària: Els primers tenen l’objectiu de potenciar les relacions i cooperació interculturals, mentre que els cursos d’extensió universitària són cursos adreçats a la societat en general.

Com s’hi accedeix?

Pots accedir als estudis de grau per diferents vies, segons els requisits d’accés que acreditis:

  • Estudiants amb PAU i assimilats
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
  • Titulats universitaris i assimilats
  • Estudiants amb convalidació parcial d’estudis estrangers

Les places disponibles en cada centre i estudi universitari es distribueixen entre les diverses vies i, posteriorment, s’assignen als alumnes atenent, en cada cas, a una sèrie de criteris.

Quins estudis de Grau existeixen?

I després què?

Després de cursar un estudi universitari de Grau pots:

– Accedir al món laboral,

– realitzar una altra carrera universitària de grau,

– o bé, fer un màster.

Més informació:
http://universitats.gencat.cat

X