PAU

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) o Selectivitat són unes proves, idèntiques per a tots els i les estudiants de Catalunya, que pretenen valorar la teva maduresa acadèmica, els teus coneixements i les teves competències adquirides en el Batxillerat amb la finalitat que et matriculis a qualsevol dels estudis universitaris de grau.

Hi ha dues convocatòries anuals: l’ordinària, que es fa en el mes de juny, i l’extraordinària, que es fa en el mes de setembre.

És important tenir present que no hi ha límit de convocatòries per superar les PAU i que, un cop aprovis, pots presentar-te de nou tants cops com vulguis, si vols millorar nota. A més, sempre et guardaran la nota més alta de totes les vegades en què t’hi hagis presentat.

Com són les proves?

La prova té dues fases:

Fase general (obligatòria) que hauràs de superar per accedir a la universitat. Està formada per cinc exercicis:

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història o Història de la filosofia (una de les dues, a escollir)

Una matèria de modalitat* a escollir

Fase específica (voluntària) per pujar la nota obtinguda en la fase general. En aquesta segona fase, podràs examinar-te d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat* associades a la branca de coneixement dels estudis universitaris de grau que vulguis cursar. Aquestes, però, han de ser diferents de la matèria de modalitat triada a la fase general. D’aquests tres exercicis només et tindran en compte els dos en què hagis obtingut millors qualificacions.

 

*  Relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat:

Anàlisi musical

Biologia

Ciències de la terra i del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l’empresa

Electrotècnia

Física

Geografia

Grec

Història de l’art

Literatura catalana

Literatura castellana

Llatí

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Matemàtiques

Química

Tecnologia industrial

 

Com es puntua i com es calcula la nota d’admissió en la universitat?

Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 10 punts.

Nota de la fase general: és la qualificació global que s’obté de calcular la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.

Nota de la fase específica: cada matèria d’aquesta fase s’avalua de forma independent i es considera superada amb una nota mínima de 5.

La nota d’admissió (d’un mínim de 5 a un màxim de 14) és la nota que utilitzen les universitats per adjudicar les places als estudis en què el nombre de sol·licituds supera el de places ofertades.

La nota d’admissió s’obté sumant la nota d’accés (mitjana ponderada del 60% de la nota de l’expedient de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general de les PAU) i les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament ponderades, segons el valor que atorgui cada centre a aquestes matèries.

!!! La nota d’admissió incorporarà les qualificacions de les matèries de la fase específica només en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar.

 

Quina validesa té la superació de la prova?

La nota que has obtingut a la fase generalvalidesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica només valdran per dos cursos acadèmics següents a la superació de les proves.

Més informació

http://universitats.gencat.cat

www.gencat.cat/universitats/posataprova

X