Proves d’accés a la universitat per a majors de 40 anys

Si tens més de 40 anys i no tens cap titulació acadèmica que et permeti accedir a la universitat, ara pots iniciar estudis de grau si demostres experiència laboral o professional, amb la prova per a majors de 40 anys.

Quins són els requisits per poder fer aquesta prova?

Pots presentar-t’hi si tens 40 anys,en què se sol·licita l’accés a la universitat, no posseixes cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés i acredites experiència laboral i professional en relació amb l’ensenyament oficial de grau sol·licitat.

En el cas d’estudis estrangers, el requisit en sol·licitar l’accés és que els estudis no permetin l’accés a la universitat en el teu país.

 

Com és la prova?

L’accés a la universitat per les persones més grans de 40 anys per acreditació d’experiència laboral i professional s’estructura en dues fases:

– Fase de valoració de l’experiència acreditada: es valora l’experiència laboral i professional amb la informació i documentació que presentis, que ha d’incloure la formació realitzada, el coneixement del català i el coneixement de terceres llengües.

– Fase d’entrevista personal: un cop superis la primera fase, seràs convocat a una entrevista personal en què se’t valorarà la maduresa i la idoneïtat per continuar amb els estudis triats. la universitat informarà de la data i l’hora de l’entrevista personal pels canals que consideri oportuns (web, tauler d’anuncis…).

 

En cas que la universitat hagi establert criteris de valoració propis per a cadascuna de les fases, cal consultar-los al web de cada universitat.

Més informació

Universitats.gencat.cat

 

X